KONCEPCJA WYCHOWANIA

KONCEPCJA PRACY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO.

Dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają.”

Bł. Edmund Bojanowski

POSŁANNICTWO PRZEDSZKOLA:

1. Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu; uczestnictwo w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie
i prawidłowy rozwój dziecka.

2. Wprowadzenie dziecka w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich w oparciu o koncepcję pedagogiczną błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, szczególnie poprzez:

– wychowanie do miłości człowieka,

– wychowanie do radości i do wdzięczności,

– wychowanie do pokornej służby,

– wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i Matką Najświętszą,

– wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do siebie nawzajem,

– wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty.

3. Kształtowanie postaw: miłości i przywiązania do Ojczyzny, poszanowania przyrody.

4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka: fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i duchowego
– z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, predyspozycji.

5. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w atmosferze miłości i troski.
Zadania te realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami dziecka),
a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi
i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola.

FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA SĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE:

1. Bóg:

– Wychowanie do wiary i ufności.
– Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
– Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

2. Człowiek:

– Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
– Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
– Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

3. Rodzina:

– Wychowanie do miłości i wdzięczności.
– Wychowanie do radości i bezinteresownej służby.
– Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

4. Ojczyzna:

– Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej.
– Wychowanie do poszanowania przyrody.
– Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSZKOLA
1. Właściwa organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego.
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.
3. Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.
4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
5. Baza przedszkola, dostosowana do realizacji zadań programowych.
6.Tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.

OBSZARY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PRACY Z DZIECKIEM
W PRZEDSZKOLU:

1.Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:
– Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych,
– Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej,
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych,
– Poznanie i rozwijanie zmysłów.

2. Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:
– Rozwijanie procesów poznawczych,
– Kształtowanie wyobraźni,
– Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda),
– Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania,
– Rozwijanie talentów i zdolności.

3. Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie
postaw społecznych i patriotycznych:

– Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,
– Kształtowanie sfery uczuciowej,
– Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych,
– Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich,
– Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych
relacji z rówieśnikami i środowiskiem,
– Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych,
– Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych.

4. Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:
– Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
– Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
– Rozwijanie zainteresowań teatralnych,
– Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki,
– Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
z wykorzystaniem różnorodnych technik.

5. Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru
i prawości obyczajów:

– Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny
i odpowiedzialności za własne czyny,
– Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka
oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie
i społeczeństwie,
– Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi
ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im
konkretnej pomocy.

6. Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:
– Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych,
– Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym
i prawie Bożym,
– Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego
w wymiarze doczesnym i wiecznym,
– Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne,
– Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku
liturgicznego,
– Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako
wzoru do naśladowania.

Koncepcja pedagogiczna bł. E. Bojanowskiego realizowana
jest do dziś w ochronkach, które są formą edukacji przedszkolnej
prowadzoną przez Siostry Służebniczki.